Informácie Správcu podľa čl. 13
Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

1.    Účel dokumentu
1.1.    Účelom tohto dokumentu je poskytnúť všetkým zákazníkom HERZCHENKLEIN informácie o spracovaní osobných údajov v rozsahu stanovenom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)  – ďalej iba „Nariadenie“.
1.2.    Tieto informácie sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov:
–       neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnia nákup v e-shope ,
–       registrovaných zákazníkov, ktorí sú registrovaní v e-shope

2.    TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU a poverenec pre ochranu osobných údajov (DPO)
2.1.    Pre nákupy neregistrovaných aj registrovaných zákazníkov na www.herzchenklein.sk je Správcom osobných údajov spoločnosť Herzchenklein, Mag. Lucia Prummer, Prangerstrasse 2a, 7091 Breitenbrunn, Rakusko
2.2.    Kontaktné údaje Správcu vo všetkých prípadoch:
Email: info@herzchenklein.com Telefón: +00436642317408
Poštová adresa: Herzchenklein, Prangerstrasse 2a, 7091 Breitenbrunn, Rakusko

3.    Rozsah spracovávaných osobných údajov
3.1.    Osobné údaje fyzických osôb – zákazníkov obchodu Herzchenklein (ďalej tiež len „zákazníci“) sa spracovávajú v rozsahu:
–       pri neregistrovaných zákazníkoch meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, údaje o nákupe,
–       pri registrovaných zákazníkoch meno, priezvisko, fakturačná/doručovacia adresa, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo, prihlasovacie údaje
Všetky z hora uvedené osobné údaje zákazníkov ďalej len “Osobné údaje”.

4.    Právny základ SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1.    Zákonným dôvodom spracovania Vašich Osobných údajov je
4.1.1.  v prípade neregistrovaných zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup v e-shope Herzchenklein,:
o   splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia a
o   splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia
4.1.2.  v prípade zákazníkov registrovaných v e-shope
o   súhlas daný Správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia.

5.    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1.    Osobné údaje sa spracovávajú k účelu:
5.1.1.  pri zákazníkoch, ktorí uskutočnili nákup v e-shope Herzchenklein, k účelu uzatvorenia a plnenia zmluvy o kúpe tovaru a ďalej k účelu plnenia zákonných povinností Správcu (bez nutnosti súhlasu so spracovaním Osobných údajov), ako aj pre účely priameho marketingu a v prípade súhlasu k využitiu e-mailovej adresy k zasielaniu obchodných oznámení.
5.1.2.  pri zákazníkoch registrovaných v e-shope k účelu vedenia Osobných údajov zákazníka v databáze registrovaných zákazníkov, zaslania prihlasovacích údajov, vedenia údajov o nákupoch registrovaného zákazníka

6.    DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
6.1.    Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré sú spracovávané pre splnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností, budú spracovávané po dobu nutnú k plneniu práv a záväzkov zo zmluvy o nákupe tovaru a plneniu zákonných povinností Správcu z toho vyplývajúcich, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6.2.    Osobné údaje, ktoré sú spracovávané o registrovaných zákazníkoch, sú uchovávané na základe súhlasu a budú spracovávané k uvedenému účelu po dobu trvania súhlasu, ktorý bol udelený na dobu 7 rokov od posledného nákupu registrovaného zákazníka v e-shope alebo na dobu 7 rokov od dátumu registrácie, pokiaľ registrovaný zákazník neuskutočnil v dobe registrácie žiadny nákup, najdlhšie však do doby odvolania súhlasu so spracovaním Osobných údajov.
6.3.    Pokiaľ sa jedná o Osobné údaje spracovávané s Vašim súhlasom, máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov daný Správcovi. Prípadným odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich Osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: e-mailom zaslaným na adresu: info@herzchenklein.com

6.4.     Poskytnutie Vašich osobných údajov Správcovi je vždy dobrovoľné a nemáte povinnosť Osobné údaje poskytnúť.

 

7. Využívanie súborov cookies
7.1  Čo je cookie?
Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi webstránky Herzchenklein  možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky na ktorých už niekedy bol. Informácie z cookies sú prístupné webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti. Cookie je „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet a pod.).

7.2  Aký je obsah cookies?
Na webových stránkach sa používajú dočasné a trvalé súbory cookies. Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi nami a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované identifikátory). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo do vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu prihlásenia klienta, tiež jazyka, ktorý používa, personalizovanie reklamy, sledovanie činnosti používateľa na webových stránkach alebo na predvyplnenie formuláru. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu, vytvárania digitálnej identity dotknutej osoby, sledovania správania používateľa na webovej stránke a personalizovanej komunikácie s používateľom. Na stránke sú používané cookies, ako aj cookies, resp. iné digitálne nástroje tretích strán.

7.3  Na čo slúžia cookies?
Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadať pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Herzchenklein používa túto technológiu na svojich webových stránkach, aby mohla lepšie integrovať svoje služby, ktoré ponúka klientom. Toto zahŕňa cielené reklamy na stránkach, vytváranie digitálnej identity návštevníka stránky, sledovanie jeho správania na webových stránkach, spracovanie formulárov na webových stránkach, ako aj bezpečné a bezchybné fungovanie služieb.

Ochrana súkromia
Ak webové stránky používajú súbory cookies, uplatňujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia.

Žiadna iná strana než Herzchenklein nemá možnosť, len na základe súborov cookies, zistiť konkrétnu osobu klienta, nakoľko technické prevedenie znemožňuje s úplnou istotou určiť identitu používateľa len na základe súborov cookies. Platí to aj pri napadnutí zariadenia používateľa počítačovým vírusom, alebo pri záškodníckom kóde iného webového servera, prípadne pri chybe prehliadača používaného klientom. Získané súbory cookies, ako aj iné údaje získané na ich základe (napr. IP adresu, lokalizačné údaje a podobne), sprístupňuje aj tretím stranám  (napr. google analytics).

7.4  Aké sú možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies?
Návštevník webovej stránky má možnosť nastaviť si súbory cookies vo svojom prehliadači. Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že automaticky umožňuje ukladanie akýchkoľvek súborov cookies pre všetky webové servery (stránky). Nastavenie prehliadača je však možné zmeniť tak, že bude cookies budú odmietnuté.

Vaše práva
V súlade s platnými právnymi predpismi máte právo na prístup k údajom, ktoré sa o vás spracúvajú, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenositeľnosť údajov, ako aj právo namietať. Rovnako máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR). Cookies inštalované do vášho prehliadača na webových stránkach Herzchenklein sú využívané na zlepšovanie služieb, personalizovanie reklamy ako aj na štatistické a analytické spracovávanie dát.

 

Rozpracovnú časť dokumetu o zbieraní údajov nájdete v nemeckej verzii: https://www.herzchenklein.at/datenschutzerklaerung/