Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - Herzchenklein

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode Herzchenklein www.herzchenklein.at (ďalej len „internetový obchod“)

1.2 Na účely prevádzkovania internetového obchodu a týchto VOP sa predávajúcim rozumie spoločnosť:

Herzchenklein GmbH, Prangerstrasse 2a, 7091 Breitenbrunn, AT, VAT nr: ATU75299525

E-mail: info@herzchenklein.at, : info@herzchenklein.com

1.3 VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). Tieto VOP tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.4 Každý používateľ internetových stránok nášho internetového obchodu, ako aj každý Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky tovaru Predávajúcemu týmto potvrdzuje, že sa s týmito VOP dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí a zaväzuje sa nimi riadiť.

2.1 Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.herzchenklein.at sú záväzné pre obidve strany.

2.2 Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

3.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu a prípadnú zmenu cien ponúkaného tovaru. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej hodnote s DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

3.2 Kúpna cena je splatná pri odosielaní objednávky. Bez vykonania úhrady nie je možné objednávku odoslať a ďalej spracovať. Výnimku tvorí platba dobierkou, ktorú si kupujúci vyberie pri platbe tovaru.

3.3 Kupujúci môže platiť cez PayPal, kartou cez platobnú bránu Stripe alebo prevodom na účet

3.4. Poštovné – bude účtované medzi EUR 2,90-6,00 za objednávku – podľa množstva a veľkosti balíka. Pri objednávkach nad. 60,00 EUR poštovné zdarma.

V súčasnosti umožňujeme nasledovné spôsoby platby:

a) Platba bankovým prevodom vopred na účet IBAN: AT41 3300 0000 0222 1174
Názov účtu: Herzchenklein GmbH

b) Platba kartou cez platobnú bránu Stripe
c) Platba paypal – príplatok od 0,80 EUR / v závislosti od výšky objednávky

5.1 Obvyklá dodacia lehota pre tovar je 5-14 pracovných dní, odo dňa prijatia platby za objednaný tovar.

O zaslanie tovaru je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

5.2 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu zavineného dodacou poštou, prípadne dopravcom a ani za poškodenie zásielky zavinené poštou prípadne dopravcom.

Ak vykonáte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

7.1 Personalizovaný tovar nie je možné reklamovať. Ak ste si zakúpili tovar, ktorý nie je personalizovaný, alebo sa nevyrábal presne podľa Vašich požiadaviek, môžete tovar reklamovať bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní od doručenia tovaru. Informujte nás vopred emailom a reklamovaný tovar po písomnej dohode zašlite spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady na adresu: Herzchenklein GmbH, Prangerstrasse 2a, 7091 Breitenbrunn, Rakúsko. Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku.

7.2 Reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) a zašleme späť na naše náklady alebo Vám vrátime peniaze vrátane poplatkov za dopravu. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na opotrebený tovar spôsobené jeho obvyklým užívaním, na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou alebo uskladnením. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, zanedbanou údržbou alebo užívaním výrobku k inému účelu, ako ku ktorému je určený.

8.1 Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť.

9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo znenie týchto VOP priebežne aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

9.2 Všetok obsah stránok nášho internetového obchodu vrátane loga, grafiky, obrázkov a textov je majetkom Predávajúceho alebo jeho dodávateľov a podlieha príslušným slovenským, ako aj európskym a medzinárodným právnym predpisom a štandardom na úseku ochrany autorských práv a práv duševného vlastníctva. Akékoľvek používanie, zhromažďovanie, či zverejňovanie tohto obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho alebo jeho dodávateľov je v rozpore s danou právnou úpravou.